TÖMÖRD   Község HonlapjaA Honlap Logója

Közérdekű adatok és információk


  Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal  A Közös Hivatal ügyfélfogadási rendje  Közös önkormányzati nyomtatványok
 Határozatok Hirdetmények
2013.11.24. Mellékleten találják Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 08-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvet, amely a jövő évre vonatkozó módosított költségvetés tételeit jeleníti meg. Összességében 3,5 millió forinttal 54,9 millió forintra nő 2014-ben a tervezett bevételi és kiadási oldal.
 
2013.10.29. / 2013.11.24. Tömörd Község Önkormányzata támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet alapján 26 erdei m3 tüzifa igénylésére.

Elfogadta a Kormány Tömörd Község Önkormányzatat által benyújtott szociális célú tüzifavásárláshoz igényelt támogatási kérelmet, így a Helyi rendeletben leírtak szerint a Hirdetmény feltételeinek megfelelő kérelmezők a csatolt Kérelem kitöltése és az Önkormányzathoz való eljuttatása, majd annak kedvező elbírálása után a támogatást hamarosan megkapják.

2013.10.17. Tömörd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyve.
 • Az ülésen szóba került a Bursa ösztöndíj kiírása,
 • a 2012-en indított LEADER pályázat megvalósítása tárgyában beérkezett kivitelezési ajánlatok bírálata és a kivitelező kiválasztása, valamint
 • a Barátság Mezőgazdasági Termelőszövetkezet tulajdonában összekötő út kapcsán szükséges rendezési terv módosításának igénye.
2013.09.23. Az Önkormányzat 10/2013-as, az augusztusi ülésen született rendelete és a határozatok teljes jegyzőkönyve.
 • A 6/2013. (VIII.28.)-os számú önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
 • A 7/2013. (VIII.28.)-os számú rendelet Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2006.(IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
 • A 8/2013. (VIII.28.)-os számú önkormányzati rendelet, a közterületek filmforgatás célú használatával kapcsolatos helyi szabályokról
 • A 9/2013. (VIII.28.)os számú önkormányzati rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
2013.07.25. Szavazókörök kialakítása Tömörd községben. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 351. § (1) bekezdése alapján a szavazóköröket első alkalommal 2013. július 31-ig kell kialakítani. A Ve. 77. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör.

2013.07.21. Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24-i nyílt ülésének a jegyzőkönyve.
 • Dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására feljogosított személy(ek) kiválasztásában való közreműködés ügyéről
 • Települési értéktár létrehozatala
2013.06.26. Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésének a jegyzőkönyve.
 1. Beszámoló a 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
 2. Óvodai ellátás biztosítása céljából köznevelési szerződés kötéséről a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával
 3. Beszámoló elfogadása a Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI 2012/2013. nevelési év I. félévéről
 4. Hozzájárulás nyújtása Csepreg Város Önkormányzata által fenntartott Egészségház által biztosított járóbeteg-szakellátás és laboratórium működtetéséhez.
 5. A Vasivíz Zrt.-től átszállással történő ingatlan tulajdonos változás átvezetése.
 6. A fő utcaországos közút és Dózsa György utca közötti útszakasz – forgalmi rendjének felülvizsgálatal és az egyirányúsításának döntéséről.
 7. Közép-Répcementi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról, felülvizsgálatáról a Mötv. 146. §. (1) bekezdése alapján.
 8. Különfélékről: a) Tulajdonosi hozzájárulás adása vízvezetéshez - MEIKRON Kft. b) Junior nap támogatása c) a MEIKRON Kft. hozzájárulás kérése, Tömörd 0154/4 hrsz. (Major) ingatlanon kamionszerelő műhely létesítéséhez, a tulajdoni lapra bejegyzett Vízvezetési szolgalmi jog vonatkozásában (Kérdésként merült fel a MEIKRON Kft. baromfitrágya elhelyezési ügye Lukácsházán.)
2013.05.23. Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 29-i nyílt ülésének a jegyzőkönyve.
A Vasivízzel kötött megállapodásról, a Dózsa György utcába tervezett súlykorlátozás kérdéséről, önkormányzati telkekre tett vételi ajánlatról, videó kamera rendszer kiépítéséről, polgármesteri költségtérítés kérdéséről, a 2012-es zárszámadás jóváhagyásáról, ...2013.05.01. Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (IV. 30.) Önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól


2013.05.01. Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.) Önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2006.(IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (Nappali ellátást nyújtó intézmény étkezési térítési díjai - Házi Segítségnyújtásban alkalmazandó térítési díjak)

2013.05.01. Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(IV.30.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. (A tervezett 2013. évi bevétel és kiadás 51,6 millió Ft körül alakul.)


2013.03.21. Kiírásra került a 2013. évi közmunkaprogramról szóló pályázati felhívás. Ebben az évben csak hosszú távú, 2-12 hónapos időtartamú, napi 6 órás foglalkoztatásra van lehetőség Tömörd községben


2013.01.30. Szavazókörök kijelölése Tömörd községben


2012.12.17. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (Mötv.) 85.§. (1) bekezdése rendelkezik a közös önkormányzati hivatalok létrehozásáról. Csepreg Város, valamint Lócs, Tormásliget és Tömörd Községek elhatározták, hogy 2013. január 1. napjától a Mötv. 85.§.(1) bekezdésében foglaltak alapján Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel közös önkormányzati hivatalt hoznak létre. Erről az érintett települések Önkormányzatai megállapodást kötnek.
 

2013.11.26. Ezentúl lehetőség nyílik arra, hogy minden érintett a már meglévő Településrendezési Tervben foglaltakkal vagy a tervezett módosításokkal kapcsolatosan a véleményét kifejtse, azt a Képviselőtestület felé megtárgyalás céljából indítványozza. Az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokat a  Partnerségi Egyeztetés Szabályai című dokumentum tartalmazza.

 • Az első tömördi Településrendezési Tervet 2005-ben alkotta meg az Önkormányzat és szavazta meg a Képviselő Testület, amely dokumentum összeállításásban nagyrészt külső szaktanácsadók tevékenykedtek.
  A Településrendezési Terv első része a község környezetének általános ismertetését, a tervezett fejlődési irányokat fogalmazza meg. Ezt segítik a Településszerkezeti tervek, majd a dokumentum második része helyi Építési Szabályzatot és a község Szabályozási Tervet tartalmazza. A dokumentumokat rajzok, térképek egészítik ki.
 • Az első Településrendezési Tervmódosításra 2006-ban kerül sor, amikor a 8639-es számű főut valamint az ahhoz csatlakozó bekötőút és az Ablánc-patak által határolt területet beépíthető területté nyilvánították.
 • Az második Településrendezési Tervmódosítás 2013-ban, azaz most esedékes, amely a korábbi TSZ-Major területén végzendő beruházással és az ahhoz kapcsolódó úttal van összefüggésben.
 • 2013.10.29. Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi törvénnyel és az ehhez témához kapcsolódó helyi illetve országos szintű rendeletekkel, határozatokkal Tömörd Község Önkormányzata is elkészítette a község lakóira vonatkozó Esélyegyenlőségi Programját .
  2013.10.17. Hirdetmény Vas megyében különböző településeken működő Idősek Otthona intézményekben fizetendő térítési díj nagyságáról valamint a Területi Gyermek-védelmi Szakszolgálat, Gyermekotthon és Általános Iskola intézményi térítési díjairól, amelyek 2013. szeptember 01-től érvényesek.
  2013.10.08. Tömörd Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév első félévére vonatkozóan.

  Az "A" típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
  A "B" típusú pályázaton a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázat leadásának határideje: 2013. november 15.
  2013.08.17. A 2013. II. félévi kommunális adó, építményadó, telekadó, helyi iparűzési adóelőleg és gépjárműadó fizetési határideje 2013. szeptember 16. Az adóbefizetéseket átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással kell teljesíteni. A készpénzátutalási megbízásokat a 2013. évi adófizetési kötelezettségről szóló értesítéssel együtt már korábban megkapta valamennyi adózó. További információkat ide kattintva találnak.

  Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2013. évi beiskolázási támogatások kifizetése 2013. augusztus 22-én (csütörtökön) 10-12 óra között lesz a Faluházban. Kérjük minden érintett szülőt, hogy a fenti időpontban a támogatásokat szíveskedjen átvenni.

  2013.08.09. A 2013. évi Ebösszeírás céljából kéretik, hogy Tömörd Község közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosai/tartói az itt található „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni szíveskedjenek és legkésőbb 2013. szeptember 30. napjáig a kitöltött ívet/íveket az alábbiakban felsorolt módokon az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek.

  2013.07.24. Az első sikeretlen pályázat után a Közép-Répcementi Intézményfenntartó Társulás közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény újra „Óvodavezetői” (magasabb vezető) munkakör betöltésére írt ki pályázatot.

  2013.07.24. A Területi Gondozási Központ Családgondozó munkakör betöltésére írt ki pályázatot, amely munkahely Csepreg központtal működne. A pályázati kiírásról a fenti linken olvashatnak további információt.

  2013.05.08. A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011.évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal „Aljegyzői” munkakör betöltésére.

  2013.05.01. A Közép-Répcementi Intézményfenntartó Társulás közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény „Óvodavezetői” (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

  2013.04.26. A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ORSZÁGOS Digitális átállásról SZÓLÓ HIRDETMÉNYE
  2013.03.30. Csepreg Város Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐI munkakörének betöltésére. Részletes információt a jegyzői állásról a csatolt fájlban olvashatnak.
  2013.02.07. A Vas Megyei Kormányhivatal az ügyfelek magas színvonalú, hatékony kiszolgálása érdekében 2013 február negyedikétől átalakítja a járási hivatalok keretei között működő okmányirodák nyitvatartási idejét.

  2012.12.28. Égetési rendelet került elfogadásra: a jövőben hetente 2 alkalommal - kedden és csütörtökön - lehet égetést végezni.