Mobil menü

Pr-telecom Zrt. szolgáltatását a Celldömölki Kábeltelevízió Kft. veszi át.

2020. október 30.
Vissza
Pr-telecom Kőszeg és Nagycenk környékét felvásárolta a Celldömölki Kábeltelevízió Kft. Így érintett települések közé tartozik Tömörd is.
Előfizetőket erről email formájában tájékoztatta az alábbi üzenettel a Pr-telecom:
Pr-telecom Zrt. szolgáltatását a Celldömölki Kábeltelevízió Kft. veszi át.

Tisztelt Ügyfelünk!

PR-TELECOM Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (PR-TELECOM) és a Celldömölki Kábeltelevízió Kft. (9500 Celldömölk Kossuth u.14., http://www.cellkabel.hu) a következőkről értesíti Önt:

Az Ön lakóhelyén a kábeltelevízió-, internet és telefonszolgáltatásokat (az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 133. §-ában meghatározottak szerint) 2020. december 01. napjától kezdődően a Cellkabel veszi át.

A szolgáltatás átvétele magában foglalja a szolgáltatás nyújtásához az előfizetők rendelkezésére bocsátott berendezések (beltéri egység, kódkártya, kábelmodem) mellett a teljes szerződésállomány, így az előfizetői szerződésekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek átruházását is. Ennek következtében a jövőben a Cellkabel fog teljesíteni minden, az előfizetői szerződés alapján korábban a PR-TELECOM-ot terhelő kötelezettséget, és ez a társaság fog minden, eddig a PR-TELECOM-ot megillető jogosultságot gyakorolni.

Az átruházás következtében 2020. december 01. napjától kezdődően Ön a Cellkabel előfizetőjévé válik oly módon, hogy a szolgáltatásának vonatkozásában a Cellkabel mint szolgáltató minden tekintetben a PR-TELECOM helyébe lép, miközben előfizetői jogviszonya folyamatos marad.

A szolgáltató személyének megváltozása következtében a szolgáltatások igénybevételére kötött előfizetői szerződései módosításra kerülnek, egyúttal a PR-TELECOM előfizetői szerződése részét képező Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) helyébe a Cellkabel ezen szolgáltatási területre irányadó ÁSZF-je lép.

A fenti változásokkal nem érintett egyéb szerződéses feltételek, így többek között a jelenlegi szolgáltatások tartalma és ára, az Ön által az előfizetői szerződése részeként korábban tett hűségnyilatkozat feltételei az átruházást követően is változatlanok maradnak.

A gyakorlatban az Ön számára a fenti változások annyit jelentenek, hogy az alapszolgáltatások díjáról 2020. november 30. napját követően a Cellkabel állít ki számlát, és a díjat is a Cellkabel részére szükséges megfizetnie. Az első Cellkabel szolgáltatásokhoz kapcsolódó havi előfizetési díjakról szóló számlája 2020. december 10-ig kerül kiállításra. Amennyiben Ön vezetékes telefon-előfizetéssel is rendelkezik, úgy a telefon forgalmi díjáról a forgalmi ciklus lezárását követően állít ki számlát a PR-TELECOM.

Annak érdekében, hogy a szolgáltató-váltás zökkenőmentesen valósulhasson meg, a jogszabályok rendelkezései alapján a PR-TELECOM-nál nyilvántartott, a szolgáltatás nyújtásához szükséges, illetve az annak során keletkezett adatai is átadásra kerülnek a Cellkabel részére: név, születési idő, személyi igazolvány szám, leánykori név, anyja neve, születési hely, születési idő, állandó lakcím, kapcsolattartó neve és adatai, kontakt telefonszám(ok), kontakt e-mail cím(ek), szolgáltatással kapcsolatos minden adat.

Amennyiben az előfizetői szerződése átruházásához és az adatátadáshoz Ön nem kíván hozzájárulni, úgy kérjük, hogy azt a jelen értesítés kézhezvételét követő tizenöt (15) napon belül szíveskedjék a PR-TELECOM központi ügyfélszolgálatának címére küldött levélben, vagy bármely ügyfélszolgálati irodánkban személyesen közölni (elérhetőségeinket levelünk végén találja). Ilyen értesítés, illetve nyilatkozat hiányában úgy tekintjük, hogy Ön az előfizetői szerződése átruházáshoz, adatai átadásához hozzájárult, melynek következtében Ön 2020. december 01. napjától a Cellkabel előfizetőjévé válik.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben az átruházáshoz és adatai átadásához nem járul hozzá, azt úgy tekintjük, hogy Ön az előfizetői szerződését felmondta. Ebben az esetben a szerződés megszűnésének időpontja – amennyiben Ön ettől eltérő, korábbi időpontot nem jelöl meg – 2020. november 30. napja.

A fentieken túl, az előfizetői szerződésnek és az ÁSZF-nek a körülményekben bekövetkezett lényeges változása folytán a szolgáltató részéről történt módosítással összefüggésben, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. § (4) és (5) bekezdései értelmében Ön jogosult előfizetői szerződését felmondani. Esetleges felmondása közlésére a jelen értesítés kézhezvételét követő tizenöt (15) napos határidőt biztosítunk. Felmondását a fentiekben ismertetett módokon juttathatja el hozzánk.

Amennyiben Ön érvényes hűségnyilatkozattal rendelkezik, a felmondás joga csak abban az esetben illeti meg, ha az itt ismertetett módosítás a hűségidőszak vállalására tekintettel a PR-TELECOM-tól kapott kedvezményeit érinti. Az Ön előfizetői szerződésének a Cellkabel-re történő átruházásához való hozzájárulásának megtagadása esetén pedig a szerződés megszűnésére a hűségnyilatkozatban rögzített jogkövetkezmények alkalmazása nélkül kerül sor.

Jelen levelünkkel kapcsolatos kérdés esetén munkatársaink szívesen állnak rendelkezésére a 1231-es telefonszámon. Ezennel megköszönjük eddigi megtisztelő bizalmát. Őszintén hisszük, hogy a Cellkabel eddigi piaci működése garancia a stabil, magas szintű szolgáltatásra, és a kedvező árakra. Bízunk benne, hogy Ön is elégedett lesz új szolgáltatójával.

Cellkabel Kft. ügyfélszolgálat címe:

9730 Kőszeg, Rákóczi Ferenc.u.103. Tel: +36 94 655 052

9485 Nagycenk, Soproni u. 5. Tel: +36 99 655 001

Üdvözlettel:

PR-TELECOM Zrt.


Pr-telecom zrt hozzájárult a levél tartalmának közzétételéhez a weboldalon.